Nazwa usługi: Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • 1. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 • 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,
 • 3. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
 • Pisemny wniosek podmiotu zamie­rzającego prowadzić zbieranie i transport odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:
 • a.wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i transportu; w przypadku, gdy określenie we wniosku rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  b.oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania odpadów,
  c.oznaczenie obszaru prowadzenia transportu odpadów,
  d.wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
  e.wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  Edytuj
  Usuń

  f.przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać zbieranie i transport odpadów,
  g.przewidywany okres wykonywania zbierania i transportu od­padów.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 244