Nazwa usługi: Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  • 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
  • 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
  • 4. oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury),
    5. dokumenty potwierdzające zabezpieczenie roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 289