Nazwa usługi: Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna.
  • Odpis z rejestru sądowego (lub handlowego) osoby prawnej w przypadku, gdy osoba prawna ma być osobą prowadzącą szkołę lub placówkę.
  • Statut szkoły lub placówki oświatowej.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
  • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
  • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dniem rozpoczęcia działalności oraz pozytywna opinia kuratora oświaty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 257