Nazwa usługi: Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby (oryginał)
  • Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (oryginał)
  • Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)
  • W sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna - należy dodatkowo przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu)
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 479