Nazwa usługi: Zajmowanie pasa drogowego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:
  - imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
  - cel zajęcia pasa drogowego;
  - lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
  - planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • Do wniosku należy załączyć:
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
  - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
  - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
  - pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
  - harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  - wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
  - jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.
  Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
 • W przypadku pełnomocnictwa: pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 514